ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemene voorwaarden Next Level Fitness

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Next Level: Next Level Fitness BV, alsmede de activiteiten die onder de naam Next Level Fitness BV worden aangeboden.
Next Level Multifunctional Fitness Studio: de fysieke locatie
Bedrijfsfitness: deelname aan Next Level Multifunctional Fitness Studio via de werkgever (i) waarbij de werknemer Lid van Next Level Multifunctional Fitness Studio worden tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, of (i) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan.
Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van Next Level Multifunctional Fitness Studio
Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Jeugdlid: een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 4 en 17 jaar, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.
Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v), welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness.

Artikel 2: Aanmelding en toegang

 1. De aanmelding voor Next Level Multifunctional Fitness Studio vindt plaats door:
  1. het papieren inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij Next Level Multifunctional Fitness Studio in te leveren, alsmede een kopie geldig legitimatiebewijs + een recent document NAW-gegevens (niet ouder dan 4 weken), of online via de website www.nextlevel-fitness.nl  middels een digitale ondertekening;
  2. de – in geval van bedrijfsfitness – met de werkgever overeengekomen wijze .
  b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat Next Level Multifunctional Fitness Studio de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c. Voor het aanmelden is inschrijfgeld verschuldigd. Het niet betalen van het inschrijfgeld betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden.
  c. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het Lid op een wachtlijst geplaatst. Het Lid krijgt bericht van Next Level Fitness BV zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
  d. Kinderen tussen de 4 en 16 jaar, zijnde Jeugdleden krijgen uitsluitend een Next Level Multifunctional Fitness Studio Lidmaatschap door aanmelding van een ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Bij het “onbeperkt” of “VIP” lidmaatschap is het Lid en/of de Deelnemer gerechtigd om binnen de openingstijden gebruik te maken van de faciliteiten van Next Level Multifunctional Fitness Studio.’ Bij het “kids” lidmaatschap kan het jeugdlid deelnemen aan lessen en/of activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven.

Artikel 3: Openingstijden

 1. Next Level Fitness BV is gerechtigd om Next Level Multifunctional Fitness Studio geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens en buiten algemeen erkende feestdagen en/of schoolvakanties met een maximum van 6 weken per kalenderjaar.
  b. Next Level Fitness BV is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) Next Level Multifunctional Fitness Studio tijdelijk of permanent te wijzigen.
 2. Next Level Fitness BV is gerechtigd Next Level Multifunctional Fitness Studio voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling

 1. Een lidmaatschapsovereenkomst bij Next Level Fitness BV wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 4 maanden vanaf de ingangsdatum overeenkomst (afhankelijk van het gekozen abonnement). Een lidmaatschapsovereenkomst voor kinderen (4 t/m 16 jaar) wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 12 maanden. Als het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Next Level Fitness BV opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin Next Level Multifunctional Fitness Studio de aanmelding heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.c.
 2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid en/of de Deelnemer dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Next Level Multifunctional Fitness Studio, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
 3. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven bij de balie van Next Level Multifunctional Fitness Studio op te vragen. d. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
  e. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso.
 4. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het Lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan Next Level Fitness BV dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.
 5. Bij niet tijdige ontvangst door Next Level Fitness BV van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Next Level Fitness BV is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Een Next Level Multifunctional Fitness Studio pas wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het Lid en/of de Deelnemer kan bovendien de toegang tot Next Level Multifunctional Fitness Studio worden geweigerd. Daarenboven is Next Level Fitness BV gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 7. Next Level Fitness BV behoudt zich het recht voor de tarieven van Next Level Multifunctional Fitness Studio telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 8. Indien het Lid en/of de Deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot trainen of het deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Next Level Multifunctional Fitness Studio waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 9. Het tussentijds opschorten van de betaling (maximaal 3 maanden) is alleen toegestaan na overhandiging van een officiële doktersverklaring waarin staat dat het lid niet mag sporten of deelnemen aan groepslessen. Bij het niet kunnen overhandigen van een officiële doktersverklaring is het dus NIET mogelijk om het abonnement tussentijds op te schorten.

Artikel 5: Beëindigen lidmaatschap

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient per brief of email te geschieden. De brief dient gericht te worden aan Next Level Multifunctional Fitness Studio, Troelstralaan 303, 1067 MX Amsterdam of email naar info@nextlevel-fitness.nl, met vermelding van naam van het Lid, geboortedatum en ondertekend door het Lid. Om ontvangst te waarborgen adviseert Next Level Fitness BV dit middels een aangetekend schrijven te doen.
  b. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
  c. Next Level Fitness BV behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de gastheer/vrouw, het Next Level Multifunctional Fitness Studio lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
  d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.
 2. Bij verhuizing is het alleen mogelijk om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen mits de nieuwe woonplaats of huisvestingslocatie zich op tenminste 30 km afstand van Next Level Multifunctional Fitness Studio bevindt. Daarnaast dient het lid een uittreksel van het nieuwe woonadres te kunnen aantonen.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Next Level Multifunctional Fitness Studio, is geheel voor eigen risico van het Lid en/of de Deelnemer.
 2. Zowel Next Level Multifunctional Fitness Studio, Next Level Fitness BV als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid en/of de Deelnemer.
 3. Het Lid en/of de Deelnemer zal zowel Next Level Multifunctional Fitness Studio, Next Level Fitness BV als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
  d. Zowel Next Level Multifunctional Fitness Studio, Next Level Fitness BV als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of de Deelnemer.

Artikel 7: Klachten en huisregels

 1. In geval van klachten met betrekking tot Next Level Multifunctional Fitness Studio dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot het management van Next Level Multifunctional Fitness Studio.
  b. Het Lid en/of de Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘Algemene voorwaarden’ en van de huisregels van Next Level Multifunctional Fitness Studio en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene voorwaarden en de huisregels van Next Level Fitness BV en Next Level Multifunctional Fitness Studio staan op de website www.nextlevel-fitness.nl en op de achterzijde van het inschrijfformulier.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. Next Level Fitness BV verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. Next Level Fitness BV verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Next Level Multifunctional Fitness Studio en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Next Level Multifunctional Fitness Studio
 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Next Level Fitness BV kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Next Level Multifunctional Fitness Studio.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Next Level Multifunctional Fitness Studio en Next Level Fitness BV aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Next Level Fitness BV zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Next Level Multifunctional Fitness Studio is gevestigd.

Artikel 10: Tot slot

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Next Level Multifunctional Fitness Studio en Next Level Fitness BV te accepteren.
  b. Deze Algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Next Level Fitness BV en het Lid.